رسالت مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر مهرداد گیتی پیما، بسترسازی برای تامین خدمات مطلوب بهداشت دهان و دندان به ذی نفعان در ابعاد پایه ای رشته شامل آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی و جامعه نگر، با محوریت ارتقا سلامت بهداشت دهان و دندان مراجعین هدف